สมุดรายชื่อ

บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์SIMON MCIVER
Lecturer Simon Mciver
simonm simonm
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิสา บูรณะชัยทวี
Assistant Professor Yanisa Buranachaitavee
yanisa yanisa
สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ
อาจารย์กิตติกร สันคติประภา
Lecturer Kittikorn Sankatiprapa
kittikorns kittikorns
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สาลีหมัด
Assistant Professor Khanittha Saleemad
khanitthas khanitthas khanitthas
อาจารย์ชัยยุทธ กลีบบัว
Lecturer Chaiyut Kleebbua
chaiyut chaiyut chaiyut
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุลดา จามจุรี
Assistant Professor Danulada Jamjuree
danulada danulada danulada
อาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
Lecturer Bunthita Likkhasit
bunthita
อาจารย์ปริชัย ดาวอุดม
Lecturer Pharichai Daoudom
pharichai pharichai pharichai
อาจารย์พีรเดช ประคองพันธ์
Lecturer Peeradet Prakongpan
peeradet peeradet
รองศาสตราจารย์มารุต พัฒผล
Associate Professor Marut Patphol
marutp marutp
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
Assistant Professor Waiyawut Yoonisil
waiyawut waiyawut waiyawut
อาจารย์ศรัญญา คุณเขต
Lecturer Saranya Khunkhet
saranyakh saranyakh saranyakh
อาจารย์ศิลดา กนกรังษี
Lecturer Silada Kanokrungsee
silada silada silada
อาจารย์สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
Lecturer Salinee Rojhirunsakool
salineer salineer salineer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมษย์ หนกหลัง
Assistant Professor Sumate Noklang
sumaten sumaten sumaten
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราพร สุรการ
Assistant Professor Amaraporn Surakarn
amaraporns amaraporns amaraporns
ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
อาจารย์จิตรา ดุษฎีเมธา
Lecturer Jitra Dudsdeemaytha
jitra jitra jitra
นางสาวฐิติยา คล้ายแก้ว
Miss Thitiya Klaikaew
thitiyak thitiyak thitiyak
นายแพทย์ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
Doctor Of Medicine Natthachat Jurairattanaporn
natthachat natthachat natthachat
รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล
Associate Professor Daranee Saksiriphol
daranee daranee
นางสาวอรทัย จันทร์เขียว
Miss Aorathai Jankeaw
aorathai
สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
นายชัยรัตน์ รอดเคราะห์
Mister Chairat Rodkorh
chairat chairat chairat
นางสาวธนาวดี วรรณะ
Miss Tanawadee Wanna
tanawadeew tanawadeew tanawadeew
นางสาวนันทนา วงค์หาญ
Miss Nanthana Wonghran
nanthanaw nanthanaw nanthanaw
นางสาวปฐณีย์ วัฒนกุล
Miss Pattanee Wattanakul
pattaneew pattaneew pattaneew
นางสาวปนัดพร มีสมเสริฐ
Miss Panatporn Meesomsert
panatporn panatporn panatporn
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ
Miss Phatsakorn Sarakote
phatsakorn phatsakorn phatsakorn
นางสาวเมธาวี นุ่นคง
Miss Metawee Nunkong
metawee metawee metawee
นางลำใย กรีหิรัญ
Mrs. Lamyai Kreehirun
lamyai lamyai
นางศิริศศิเกษม วิจิตร
Mrs. Sirisasikasem Wijit
jojo jojo jojo
นางศิริศศิธร กัญโส
Mrs. Sirisasithorn Kunso
sirisasi sirisasi
นางสมใจ บินยูซบ
Mrs. Somjai Binyusob
somjaib somjaib
นายสมพร หัตถะกอง
Mister Somporn Hattakong
sompornh
นางสาวสิรินทร บาดกระโทก
Miss Sirinthorn Badkrathok
sirinthorn sirinthorn
นายสุกฤษฎิ์ สุวรรณทัต
Mister Sukit Suwannatut
sukitsu sukitsu sukitsu
นางสาวสุภาภรณ์ ปลิกทอง
Miss Suphaphorn Plikthong
suphaphorn suphaphorn
นางสาวอธิษฐาน ทองทรัพย์
Miss Athithan Thongsub
athithan athithan athithan