สมุดรายชื่อ

บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
กายภาพบำบัด
น.ส.กนกพิชญ์ สัตยประกอบ
Kanokpich Satayaprakorb
gs621110098

kanokpich.sty

น.ส.กนิษฐา เสนาะเสียง
Kanitta Sanohsiang
gs631110106

kanitta.sanohsiang

น.ส.กรรณกนก อติสุธาโภชน์
Kunganok Atisuthapost
gs591110122

น.ส.กฤษณา ครุฑนาค
Kitsana Krootnark
gs621120023

kitsana.kro

น.ส.ขวัญดาว เนาวบุตร
Khwandao Naowabut
gs611110128

khwandao.naowabut

นายคทาวุธ ผิวจินดา
Katavut Phiwjinda
gs621120036

katavut.phi

น.ส.จินตนา ตันหยง
Jintana Tanyong
gs611120026

นายจิรพัฒน์ นาวารัตน์
Jiraphat Nawarat
gs611120010

jiraphat.nawarat

น.ส.ชญานิษฐ์ เอี๋ยวสกุล
Chayanit Aeawsakul
gs641110046

นายเชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
Chaowit Suttiwanit
gs611120011

chaowit.suttiwanit

น.ส.ณัฐธยาน์ โครงกาบ
Natthaya Khrongkab
gs641110047

นายธนภัทร ทองโปร่ง
Tanapat Thongprong
gs611110152

tanapat.abc

tanapat.thongprong

นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ
Thanapoom Chawsuanmungjaroen
gs621110099

thanapoom.chaw

นายธนเศรษฐ์ กงแก้ว
Thanasete Kongkaew
gs631110107

thanasete.kongkaew

thanasete.kongkaew

น.ส.ธันยา หมัดสะและ
Thanya Madsalae
gs591120043

thanya.msl

น.ส.ธุสาวดี ยิ่งเชิดสุข
Thusawadee Yingcherdsuk
gs631110108

thusawadee.yingcherdsuk

thusawadee.yingcherdsuk

น.ส.นันทชนม์ รุจิฉาย
Nantachon Rujichi
gs581120014

nantachon.rujichi

นายปิยทัศน์ เอกบุตร
Piyatad Eakkabut
gs631110109

piyatad.eakkabut

piyatad.eakkabut

น.ส.พรพรหม เชยะสิทธิ์
Pornprom Chayasit
gs571120044

pornprom.chayasit

น.ส.พิชานัน เมธาจารุนนท์
Pichanan Methajarunon
gs641120003

นายพิชิตชัย ชูวัฒนกูล
Pichitchai Shuwuttanakul
gs631110110

pichitchai.shu

น.ส.พิมพ์ชนก ศรีรักษา
Pimchanok Sriraksa
gs621110100

pimchanok.kow

น.ส.ภัทร์ธิรา วิริยธรรมเจริญ
Pattira Wiriyatumjaroen
gs621110167

pattira.ice

pattira.ice

น.ส.ภิญญา ภูปภัสศิริ
Phinya Pupapassiri
gs631110111

phinya.pupapassiri

น.ส.ระพีพรรณ เทือกทักษ์
Rapeepun Thungtak
gs601120005

rapeepun.thungtak

น.ส.ลักษิกา หวังธำรง
Laksika Wangthomrong
gs601120047

laksika.wth

น.ส.วรกานต์ ขอประเสริฐ
Woragarn Khoprasert
gs591120044

น.ส.วลีรัตน์ สันสี
Waleerat Sansee
gs601110135

waleerat.sansee

waleerat.sansee

นายวิธวินห์ แซ่ลี้
Witthawin Sae-Lee
gs611110153

witthawin.saelee

นายวีระพงศ์ สีหาปัญญา
Weerapong Seehapanya
gs631110112

weerapong.seehapanya

weerapong.seehapanya

น.ส.ศรัญญา สุขบัญชา
Saranya Sukbancha
gs631110113

saranya.suk

saranya.suk

น.ส.ศศิวรรณ สุชาติ
Sasiwan Suchat
gs621110067

sasiwan.suchat

นายเสกศิษฏ์ เกตุโต
Seksit Ketto
gs621110168

seksit.ket

การจัดการ
นายHUI ZHOU
Hui Zhou
gs621130076

hui.zhou

hui.zhou

น.ส.Liuqing Xu
Liuqing Xu
gs621130077

liuqing.xu

liuqing.xu

น.ส.YING LIU
Ying Liu
gs621130259

ying.liu

ying.liu

น.ส.กณิศา จิตต์สุภาพรรณ
Kanisa Jitsupaphan
gs601130368

kanisa.noon

น.ส.กนกรัตน์ เอื้อไพบูลย์
Kanokrat Uabhaibool
gs631130170

kanokrat.uabhaibool

kanokrat.uabh

น.ส.กนกอร สุขมาก
Kanokon Sukmak
gs612130012

น.ส.กมลชนก หนูอินทร์แก้ว
Kamonchanok Nuinkaew
gs591130052

kamonchanok.nuinkaew

นายกรภัทร รักเดช
Khoraphat Rakdet
gs631130469

khoraphat.bank

khoraphat.bank

นายกรวิชญ์ อิทธิสิริกุลชัย
Korawit Ittisirikulchai
gs631110089

korawit.itti

korawit.itti

นายกรวิทย์ ศิริพรภิญโญ
Kornravit Siripornpinyo
gs601130369

kornravit.siripornpinyo

kornravit.siripornpinyo

น.ส.กฤตติยา ชินเดช
Krittiya Chindet
gs631130171

krittiya.chinn

krittiya.chinn

นายกฤษลักษณ์ ชุ่มดอกไพร
Kritsaluck Chumdokpai
gs611110145

kritsaluck.chumdokpai

น.ส.กฤษวรรณ เมฆใหม่
Kritsawan Makmai
gs641130101

น.ส.กัญญภัทร นันทกิจทวี
Kanyapat Nantakittawee
gs621130260

kanyapat.nantakittawee

kanyapat.nantakittawee

นายกิตติ มีเนตรทิพย์
Kitti Meenatthip
gs631130470

kitti.kung

kitti.kung

น.ส.กุลนรี วิสิฐสัทธาพงศ์
Kulnaree Visitsatthapongse
gs631130173

kulnaree.wbs

น.ส.กุลนันท์ ประพัธนุกูล
Kunlanan Prapatnukul
gs611130119

kunlanan.pra

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่