SWU Account / เงื่อนไขการให้บริการ

บัวศรีไอดี (Buasri ID)

คือ บัญชีสำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เครือข่ายบัวศรี) เข้าใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

การได้รับบัญชีบัวศรีไอดี

นิสิตจะได้รับชื่อบัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 5 วัน หลังจากรายงานตัวและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
บุคลากรจะได้รับชื่อบัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 1 วัน หลังจากส่วนทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งบรรจุบุคลากร และบันทึกข้อมูลในระบบ HURIS สมบูรณ์แล้ว

การยกเลิกบัญชีบัวศรีไอดี

นิสิตจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หลังจากการขึ้นทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระบบสมบูรณ์แล้ว โดยทำการยกเลิกทุกกรณี
บุคลากรจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หลังจากส่วนทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นบุคลากร และบันทึกข้อมูลในระบบ HURIS สมบูรณ์แล้ว ยกเว้นกรณีเกษียณ ยังสามารถใช้งานได้ต่อไป


GAFE Account

คือ บัญชีผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยร่วมกับ Google ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th

Microsoft 365 Account

คือ บัญชีผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยร่วมกับ Microsoft ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th

การยกเลิก GAFE Account และ Office365 Account

  • นิสิตจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หลังจากการขึ้นทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระบบสมบูรณ์แล้ว
  • บุคลากรจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หลังจากส่วนทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นบุคลากร ยกเว้นกรณีผู้เกษียณอายุที่ยังสามารถใช้งานได้ต่อไป